Bộ quả cân chuẩn M1, F1, F2, E1, E2 – Chuẩn khối lượng

Quả cân chuẩn CCX lớp M1, F1, F2, E1, E2

Theo tiêu chuẩn OIML

Hiệu chuẩn khối lượng