Tủ môi trường nhiệt ẩm chuẩn Climatic Chambers Kambic KK CHLT

Tủ môi trường Climatic Chambers
Tủ nhiệt ẩm chuẩn, Tủ chuẩn nhiệt ẩm kế Tủ chuẩn nhiệt ẩm dùng hiệu chuẩn nhiệt ẩm kế Buồng kiểm chuẩn thiết bị đo nhiệt độ, độ ẩm môi trường Tủ hiệu chuẩn…