Thiết bị phân tích chuẩn RoHS XRF-T6 | Phân tích thành phần kim loại nặng

Thiết bị phân tích thành phần theo RoHS 2.0:
Phân tích thành phần RoHS testing, Halogen Testing

Pb chì, phân vùng CD, Hg thủy ngân, PBB \ PBDE brom, Cr crom, DEHP, DBP, BBP, DiBP

Tiêu chuẩn EN71: tám kim loại nặng – Pb chì, phân vùng CD, Hg thủy ngân, Cr crom, asen, Se selen, Sb antimon, Ba bari;

Tiêu chuẩn EN71 mới; 19 kim loại nặng (15 nguyên tố trong bài kiểm tra);