THIẾT BỊ ĐO CHỈ SỐ OCTANE, CETANE TRONG XĂNG – DẦU