Thiết bị Hiệu chuẩn nhiệt độ Dry block Temperature Calibration Presys

 

Presys Temperature Calibration Equipment (-30 °C to 660 °C; ± 0.1 °C) is a highly precise instrument for calibrating temperature. With its wide temperature range and exceptional accuracy, it is the ideal choice for calibrating temperature-sensitive devices. Whether you need to calibrate ovens, furnaces, or other temperature control systems, the Presys Temperature Calibration Equipment ensures reliable and accurate results.

Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ Presys (-30 ° C đến 660 ° C; ± 0,1 ° C) là một thiết bị chính xác cao để hiệu chỉnh nhiệt độ. Với phạm vi nhiệt độ rộng và độ chính xác đặc biệt, đây là lựa chọn lý tưởng để hiệu chỉnh các thiết bị cảm biến nhiệt. Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ SPMK đảm bảo kết quả đáng tin cậy và chính xác.

Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ bể khô

Temperature calibration dryblock

Dải nhiệt: tùy chọn từ – 30 ℃ đến 660 ℃