Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ (kết hợp giếng khô và dung dịch) – MTC25