Thiết bị kiểm tra Rơ le 3 pha – 1 pha Relay Tester

hử nghiệm DC
Kiểm tra U/I
kiểm tra I-T
kiểm tra sóng hài
Trình tự trạng thái
kiểm tra dao động